dissabte, 20 de juliol del 2013

Ecosistemes en perill
Enguany  Ecosistemes en perill, és el nostre projecte  de treball interdisciplinari de caire competencial sobre un aspecte de la realitat , amb activitats que requereixin l’aplicació de coneixements de diverses àrees. Aquest treball parteix d’una realitat  preocupant que està succeint en el nostre planeta.  Algunes espècies d’animals i plantes estan amenaçades i podrien trobar-se en perill d’extinció si no es fa res. Tenim un problema, cal fer-nos preguntes i formular hipòtesis de que és el que passa i què hi podem fer nosaltres.  


Volem que  els alumnes siguin els protagonistes de construir el seu propi coneixement i que el desig de saber-ne coses noves, la recerca  i la reflexió de conèixer el que passa amb algunes espècies en perill d’extinció facin cercar, seleccionar i interpretar informacions a través de fonts diverses i els moguin a actuar en conseqüència.  Cal que  els nois i les noies vagin adquirint les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activa i críticament en aquest planeta  que entre tots hem de procurar que sigui el més ric i divers possible. 

Es treballen diferents   estratègies d'aprenentatge (recerca de la informació, comprensió, organització, expressió a nivell oral i escrit, sentit crític, respecte pel altres, capacitat d’experimentar i investigar, respecte per l’entorn..), de manera que  es treballi  en situacions on es pugui aplicar allò que s’aprèn posant en pràctica algunes actuacions que afavoreixin la conservació del Medi.
En el projecte es treballen  activitats  en les quals es requereixen   els   coneixements de diferents àrees  (Medi, Llengua Cat, Anglès, Ed. Artística, Matemàtiques) treballades des d’un enfocament més global, vetllant pel desenvolupament de les competències bàsiques.   Farem ús  de les T A C i els mitjans audiovisuals en algunes tasques , pensem  que són  un bon recurs en el seu procés  d’aprenentatge.

Donem  molta importància al treball cooperatiu, de manera que la comunicació i el diàleg en petits grups els ajudi a anar fent les tasques i anar construint el seu propi coneixement, escoltant-se  i  respectant-se i facilitant que s’ajudin entre si. També cal  tenir força autonomia personal , desenvolupant habilitats d’esforç, treball i estudi, que els ajudi a anar avançant en el seu procés.
Aquest projecte, ens ajudarà a conèixer, valorar i estimar una mica més el nostre Planeta, reforçant així el sentiment de respecte i cura pel Medi ambient.